Bezitters van zonnepanelen zijn geen liefdadigheidsinstelling.

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 niet het principe van de terugdraaiende teller vernietigd. Het Hof heeft de beslissing van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering ter zake, het arrest, vernietigd enkel en alleen omdat bij toepassing van dit mechanisme de exclusieve bevoegdheid van de Federale Overheid, van de CREG en van de VREG in bepaalde domeinen met de voeten wordt getreden. De BELOFTE van Dhr. Tommelijn was meer dan een belofte, het was een BESLISSING / DECREET van de voltallige Vlaamse regering.

HET MECHANISME VAN DE TERUGDRAAIENDE ANALOGE OF DIGITALE TELLER ZOU DUS NOG STEEDS KUNNEN GELDEN VOOR ZOVER DE VEREISTE BESLISSINGEN DOOR DE BEVOEGDE OVERHEDEN WORDEN GENOMEN.

De Vlaamse regering kiest echter voor een éénmalige premie (die voor velen totaal ontoereikend is). Het arrest spreekt zich nochtans niet uit over het principe van de terugdraaiende teller., aangezien dit mechanisme nog steeds geldt in Wallonië (dat toch ook deel uitmaakt van dit land).

Door de uitrol van de digitale meter nog te versnellen, neemt Vlaanderen daarentegen iedere aansporing tot een verdere verduurzaming weg, zowel bij de bestaande bezitters van zonnepanelen als bij eventuele toekomstige investeerders. Dit omdat de digitale meter dreigt gedegradeerd te worden tot een toestel om extra heffingen te kunnen opleggen.


Het recht op een terugdraaiende teller geldt zeker tot 31 december 2023 !!!

OOK MENSEN MET EEN DIGITALE METER HEBBEN RECHT OP COMPENSATIE VAN HET VERBRUIK MET DE EIGEN OPGEWEKTE ENERGIE, of m.a.w. mensen met een digitale meter hebben recht op een terugdraaiende teller op basis van :
RICHTLIJN (EU) 2019/944 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU dat onder artikel 15 punt 4 vermeldt: “Lidstaten met reeds bestaande regelingen waarin de elektriciteit die in het net wordt ingevoed en de elektriciteit die uit het net wordt verbruikt, niet apart worden verrekend, kennen geen nieuwe rechten toe onder deze regelingen na 31 december 2023. Alle afnemers die vallen onder een bestaande regeling moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om te KIEZEN voor een nieuwe regeling waarin de elektriciteit die in het net wordt ingevoed en de elektriciteit die uit het net wordt verbruikt, apart worden verrekend als basis voor de berekening van nettarieven.”
Wat te doen met deze informatie ?
SCHRIJF DUS UW ENERGIELEVERANCIER AAN MET HET VERZOEK OM HET VERBRUIK GEREGISTREERD DOOR EEN DIGITALE METER TE COMPENSEREN MET DE OPGEWEKTE ENERGIE UIT DE PV-INSTALLATIE EN VERWIJS NAAR DE HIERBOVEN VERMELDE RICHTLIJN EN ARTIKEL (met dank aan de auteur E. Van Loo)
Conclusie
De Vlaamse Overheid interpreteert voor de zoveelste keer de Europese richtlijn op een wel erg eigenzinnige manier en holt daarmee de rechten van de Vlaming steeds verder uit. Merkwaardig genoeg past de Vlaamse overheid deze Europese richtlijnen alleen maar toe als deze in haar voordeel passen. Maar als het in het voordeel van de burgers is en dreigt minder inkomsten te generen voor de overheid, slaagt onze overheid er steeds in om de burger in het ongewisse te laten en te blijven doen of haar neus bloedt.