• Onze eerste actie op 26 april 2021 : voor het eerst hebben we de stem van de ontevreden burgers laten horen i.v.m. het energiebeleid van de Vlaamse Overheid
VREG heeft de bevolking, in een voor de doorsnee burger onbegrijpelijke taal, en bijgevolg ontoereikend geïnformeerd over het Vlaamse energiebeleid. Hoewel de Vlaamse regering haar energiebeleid baseert op de adviezen van de VREG en deze tot stand zouden moeten komen na het consulteren van alle belanghebbenden (dus ook de burgers), gebeurt dit absoluut niet, want de bekendmaking van deze consultatierondes gebeurt enkel via hun website en nieuwsbrieven wordt NIET aangekondigd via publieke en sociale media, die toegankelijker zijn voor de brede bevolking.
Fluvius heeft, ondanks de schulden uit het verleden en de reeds op hen afkomende schulden voor het toekomstig subsidiebeleid, ervoor gekozen toch dividenden uit te keren aan aandeelhouders en intercommunales. Geen enkel bedrijf in de privésector met een zodanige schuldenlast zou dividend uitkeren!
De Vlaamse Regering heeft de burgers slecht geïnformeerd over haar energiebeleid. Het gevolg hiervan is een beleid dat enkel rekening houdt met de wensen en noden van de overheid, maar niet met die van de bevolking. Bovendien heeft de Vlaamse, in tegenstelling tot de Waalse overheid, nagelaten om onderhandelingen aan te gaan met de federale overheid over de federale heffingen op de terugdraaiende teller.
VRT heeft de mensen slecht geïnformeerd over het Vlaamse energiebeleid. Het is de taak van een publieke omroep om de consultatierondes van VREG, het Vlaamse energiebeleid en haar financiële gevolgen voldoende onder de aandacht te brengen van de burgers. VRT heeft zich in deze onvoldoende aan haar taak gekwijt. Zo wordt er gewezen op de gestegen netwerkkosten door subsidies voor zonnepanelen, maar wordt de schuld bij de privépersonen gelegd in plaats van bij de grote bedrijven die massaal subsidies blijven binnenrijven. Hierdoor ondersteunt VRT de verdeel-en-heerspolitiek van de Vlaamse regering en stelt zich niet langer op als onafhankelijk mediakanaal, maar eerder als een spreekbuis van de Vlaamse overheid. Ook vermeldt VRT niet dat het principe van de terugdraaiende teller niet werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof en dat er nog altijd oplossingen mogelijk zijn. En voordien werd te weinig benadrukt dat deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof als een zwaard van Damocles boven het hoofd van 580.000 gezinnen hing. Ook werd niet vermeld dat er ook een oplossing mogelijk is door te onderhandelingen met de federale overheid zoals in Wallonië het geval is. Ook wordt de invoering van een capaciteitstarief onvermeld gelaten, waardoor 2,8 miljoen gezinnen in het ongewisse worden gelaten over de toekomstige gevolgen hiervan.